Doprava zdarma od 99 €

Vrátenie tovaru zdarma do 30 dní

Podmienkou nákupu v internetovom obchode Mr. Jeans s.r.o. na internetových stránkach www.cramm.sk je akceptácia týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“)  internetového obchodu Mr. Jeans s.r.o (ďalej len „Internetový obchod“), ktorých neoddeliteľnou súčasťou je reklamačný poriadok bližšie špecifikovaný v Čl. VIII týchto VOP (ďalej len „Reklamačný poriadok“). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky Predávajúceho k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním Objednávky prostredníctvom Internetového obchodu potvrdzuje, že sa s týmito VOP a Reklamačným poriadkom oboznámil a že s nimi súhlasí a vyslovene ich prijíma.

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Predávajúci, ktorým je obchodná spoločnosť Jeans s.r.o., so sídlom A. Hlinku 903/4, 962 12  Detva, IČO: 45 883 432, DIČ: 2023121771, IČ DPH: SK2023121771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská  Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19092/S, zastúpená Mariánom Marcinekom – konateľom, bankové spojenie: UNICREDIT BANK, číslo účtu: 1173962018/1111, číslo účtu v tvare IBAN: SK59 1111 0000 0011 7396 2018, BIC:UNCRSKBX e-mail: mmjeans@centrum.sk, telefónne číslo +421 915 966 999, kontaktné miesta/výdajné miesta:

 

JEANS, OC Laugaricio

Belá 7271,91101 Trenčín

E-mail: shoptn@emem.fashion

Tel.: 0917 171 257

 

TOMMY HILFIGER & CALVIN KLEIN ,OC Laugaricio

Belá 7271,91101 Trenčín

E-mail: shophilfiger@emem.fashion

Tel.: 0918 412 313

 

JEANS, SC Europa Banská Bystrica

Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica

E-mail: shopbb@emem.fashion

Tel.: 0917 171 258

 

WRANGLER & LEE, SC Europa Banská Bystrica

Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica

E-mail: shopwrangler@emem.fashion

Tel.: 0917 121 256

 

JEANS, SC Europa Zvolen

Námestie SNP 63, 960 01 Zvolen

E-mail: shopzv@emem.fashion

Tel.: 0917 171 259

 

EMEM FASHION, OC ATRIUM OPTIMA KOŠICE

Moldavská cesta 32, 040 11 Košice

E-mail: shopke@emem.fashion

Tel.: 0905 646 959

 

zaoberajúci sa najmä predajom textílií, textilných výrobkov, odevov, odevných doplnkov, odevných ozdôb a obuvi.

 

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu vyhlasuje, že všetky informácie uvedené na týchto internetových stránkach sú pravdivé a zároveň v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

 

 1. Tieto VOP platia pre objednávanie a predaj Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho a v aktuálnom znení sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

 

 1. Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim prebieha elektronicky e-mailom, poštou alebo telefonicky. E-mailová adresa, korešpondenčná adresa a telefonický kontakt sú bližšie špecifikované v bode 1. tohto článku týchto VOP.

 

 1. Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú spravovať právom platným v Slovenskej republike.

 

 1. Dozor a kontrolu nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vyplývajúcich mu zo zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01  Banská  Bystrica, odbor výkonu a dozoru a Právny odbor, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93.“ 


 2. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú pre Kupujúceho podrobne vysvetlené priamo v priebehu samotného objednávania Tovaru.

 

 1. Oprava chýb vniknutých pri zadávaní objednávky pred jej podaním – Kupujúci má vždy možnosť vrátiť sa o krok späť a opraviť chybu, ktorá vznikla pri zadávaní objednávky. Po oprave zistenej chyby je objednávka automaticky aktualizovaná.

 

Článok II.

Definície pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky“ sú tieto VOP a Reklamačný poriadok pre internetový obchod, t. j.e-shop spoločnosti Mr.Jeans s.r.o

 

 1. Internetový obchod“ je server na adrese cramm.sk, prostredníctvom ktorého je zabezpečovaný nákup a predaj Tovaru Predávajúceho.

 

 1. Pod pojmom „Tovar“ sa rozumie hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná na kúpu v Internetovom obchode, a to najmä textilné výrobky, odevy, odevné doplnky, odevné súčasti, odevné ozdoby a obuv. Každá hnuteľná vec, ktorá je v ponuke Internetového obchodu, je označená svojim názvom a jedinečným objednávacím číslom a zároveň je vyobrazená na fotografii. Fotografia je ilustračná, t. j. najmä nezohľadňuje všetky farebné ani veľkostné varianty, v ktorých je Tovar v Internetovom obchode ponúkaný. Pri každom Tovare je uvedená jeho špecifikácia a jeho úžitkové vlastnosti, farebné a veľkostné zhotovenie a ďalšie parametre a vlastnosti Tovaru. Pri Tovare sa uvádza informácia o dostupnosti Tovaru, „skladom“, ktorá je však len orientačná, a to vzhľadom na časovú aktualizáciu všetkých realizovaných predajov. V prípade, že Tovar, na ktorý bola uzavretá Kúpna zmluva, nie je dostupný na sklade, Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy, objednávku Kupujúceho odmietne, s výnimkou:

 

 • odmietnutia objednávky Predávajúcim alebo

 

 • vypredania zásob, t. j. v takomto prípade Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar v rozsahu drobných odchýlok, ktoré podstatne nemenia podmienky ponuky poslanej s objednávkou.

 

 1. Predávajúcim“ je Prevádzkovateľ internetového obchodu (e-shopu), t. j. obchodná spoločnosť Mr. Jeans s.r.o.

 

 1. Kupujúcim“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu uzatvorí s Predávajúcim Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodávka Tovaru. Kupujúcim môže byť Spotrebiteľ alebo Podnikateľ.

 

 1. Podnikateľ“ je Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania.

 

 1. Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

 1. Kúpna zmluva“ znamená zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie Tovaru za Kúpnu cenu. Na základe Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a Kupujúci sa zaväzuje za Tovar zaplatiť Kúpnu cenu a Tovar prevziať.

 

 • Zmluvné vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObčZ“), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením § 588 a nasl. a § 52 a nasl.

 

 • Zmluvné vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Podnikateľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením § 409 a nasl. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

 

 1. Pod pojmom „Spotrebiteľská zmluva“ rozumieme Kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúci so Spotrebiteľom.

 

 1. Tovar“ – pod týmto pojmom rozumieme hnuteľná vec, ktorú si Kupujúci vyberie z ponuky Internetového obchodu, a ktorú Kupujúci kupuje na základe Kúpnej zmluvy.

 

 1. Kúpna cena“ znamená číselné vyjadrenie peňažnej sumy, ktorá je odplatou za predaj Tovaru a ktorá je uvedená v ponuke Internetového obchodu pri Tovare, a to vrátane DPH, v okamihu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

 

 1. Pod pojmom „Náklady na odoslanie“ rozumieme sumu vyjadrenú v peniazoch, ktorá je odplatou za odoslanie Tovaru, t. j. náklady za dopravu, poštovné, balné, dodacie a iné náklady a poplatky súvisiace s dopravou tovaru do miesta určenia. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy znáša náklady súvisiace s vrátením tovaru Kupujúci.

 

 1. Celková cena Tovaru“ je vyjadrená súčtom Kúpnej ceny a Nákladov na odoslanie.

 

 1. Miesto určenia“ znamená miesto, ktoré Kupujúci uvedie pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, kam má Predávajúci odoslať Tovar.

 

Článok III.

Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. O prijatí objednávky je Kupujúci Predávajúcim automaticky informovaný elektronickou poštou. Táto informácia o prijatí objednávky je akceptáciou návrhu Kúpnej zmluvy. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné aj vtedy, keď Kupujúci neuvedie svoju e-mailovú adresu alebo ju zadá v chybnom tvare. Predávajúci je v závislosti od charakteru obchodu oprávnený žiadať Kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, e-mailom alebo písomne. Ak v takom prípade Kupujúci objednávku požadovaným spôsobom nepotvrdí v stanovenom termíne, považuje sa objednávka za neplatnú a Kúpna zmluva za neuzatvorenú.
 2. Kúpna zmluva je uzavretá riadnym uskutočnením záväznej objednávky vo forme elektronického vyplnenia záväznej objednávky obsahujúcej najmä identifikačné údaje Predávajúceho, Kupujúceho, druhové označenie Tovaru s uvedením jeho konfekčnej veľkosti, označením materiálu, z ktorého je Tovar vyrobený, Miesto určenia, Kúpnu cenu Tovaru, spôsob platby, súhlas s týmito VOP. Kúpna zmluva je uzavretá riadnym odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom internetovej stránky aa@mm.sk a zároveň odoslanou informáciou Predávajúceho o prijatí záväznej objednávky. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že súčasťou uskutočnenej objednávky je povinnosť Kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu Tovaru.

 

 1. Ak zákon neustanovuje inak, platí, že ak vyjde po uzavretí Kúpnej zmluvy najavo, že dodanie Tovaru nie je možné, pretože Tovar neexistuje a nie je možné ho zaopatriť, alebo dodanie Tovar je síce možné, ale len za vyššiu cenu, s vyššími nákladmi alebo s inými ťažkosťami, najmä v prípadoch, keď Tovar nie je skladom, takže poskytnutie plnenia je pre Predávajúceho nevýhodné, pretože náklady na jeho poskytnutie nezodpovedajú hodnote protiplnenia, ktoré má Predávajúci obdržať, alebo plnenie nie je možné poskytnúť v lehote stanovenej v Kúpnej zmluve, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

 1. Ak zákon neustanovuje inak, Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu v okamihu, kedy odovzdá Tovar dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu Tovar pre Kupujúceho.

 

 1. Dodaný Tovar je Kupujúci povinný prevziať, s výnimkou uvedenou v bode 4. tohto článku. Ak Kupujúci riadne dodaný Tovar neprevezme, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V tomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Náklady na odoslanie.

 

 1. Predávajúci môže dodať Tovar Kupujúcemu najneskôr do 3 týždňov od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, a v prípade, keď je alebo má byť Kúpna cena alebo záloha zaplatená vopred, do 2 týždňov odo dňa zaplatenia Kúpnej ceny alebo zaplatenia zálohy. Presný termín dodania v rámci tejto lehoty oznámi Predávajúci Kupujúcemu alebo dopravca zabezpečujúci prepravu Tovar pre Kupujúceho, a to telefonicky alebo e-mailom.

 

 1. Kupujúci je pri prevzatí Tovaru od dopravcu vykonávajúceho prepravu Tovaru na Miesto určenia povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru. Ak Kupujúci pri kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca Tovar je inak poškodená alebo zdeformovaná, nemusí zásielku obsahujúcu Tovar prevziať a je povinný Predávajúceho bezodkladne informovať o dôvodoch, pre ktoré Tovar neprevzal. V prípade prevzatia takej zásielky je nutné s dopravcom spísať protokol o poškodení zásielky. Ak zákon neustanovuje inak, Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradné plnenie do 30 dní odo dňa, kedy Kupujúci oprávnene odmietol prevzatie Tovar. Ak zásielka obsahujúca Tovar nevykazuje nijaké znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie, avšak po prevzatí zásielky Kupujúci kontrolou Tovaru zistí, že Tovar je poškodený a toto poškodenie mohlo byť spôsobené pri preprave zásielky, je Kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu, inak zodpovedá za škodu, ktorá Predávajúcemu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti. V ďalšom sa nároky Kupujúceho riešia v reklamačnom konaní.

 

Článok V.

Dodacie podmienky, prechod nebezpečenstva škody a prechod vlastníckeho práva

 1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak má Kupujúci prevziať vec od tretej osoby, prechádza na neho nebezpečenstvo škody okamihom, kedy mohol s vecou nakladať, nie však skôr než v dobe určenej ako čas plnenia.

 

 1. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo v okamihu úplného zaplatenia Kúpnej Celkovej ceny Tovaru, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala neskôr.

 

Článok VI.

Kúpna cena, náklady na odoslanie, celková cena za tovar, platobné podmienky a zľavy

 1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie, a to buď platbou vopred (prostredníctvom platobnej karty) alebo platbou pri prevzatí Tovar u (na dobierku). Kupujúci si zvolí vyhovujúci spôsob platenia Kúpnej ceny pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Ak zákon neustanovuje inak, Predávajúci si však vyhradzuje právo odmietnuť bez zbytočného odkladu objednávku v tom prípade, keď je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie Kúpnej ceny alebo zálohy na Kúpnu cenu vopred, a to hlavne v prípade, že Tovaru je väčšie množstvo Tovaru alebo sa jedná o Tovar vyššej hodnoty, pričom Kupujúci uviedol ako spôsob platenia platbu pri prevzatí Tovaru a neakceptoval požiadavku Predávajúceho na zaplatenie Kúpnej ceny platbou vopred. Náklady na odoslanie sú splatné spolu s Kúpnou cenou a rovnakým spôsobom. Kupujúci obdrží daňový doklad s vyúčtovaním Kúpnej ceny a Nákladov na odoslanie spolu s Tovarom. Pred odoslaním objednávky bude Kupujúci prostredníctvom portálu Internetového obchodu oboznámený s kompletnou špecifikáciou sumy Celkovej ceny Tovaru, t. j. Kúpnej ceny, vrátane uvedenia najmä ceny Tovaru, uvedenia výšky DPH, ceny vrátane DPH, ako aj Nákladov na odoslanie, vrátane všetkých poplatkov, nákladov na dopravu či akýchkoľvek iných súvisiacich nákladov. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom Internetového obchodu potvrdzuje, že bol s kompletnou špecifikáciou Celkovej ceny Tovaru oboznámený.

 

 1. Ak Kupujúci uhrádza Kúpnu cenu, resp. zálohu na Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie vopred, Kupujúci uskutoční platbu platobnou kartou. Kúpna cena, resp. záloha na Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie sa považujú za zaplatené v okamihu, kedy je príslušná finančná suma pripísaná na bankový účet Predávajúceho. Ak Kúpna cena, resp. záloha na Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie nie sú zaplatené do 14 dní odo dňa, kedy bola uzatvorená Kúpna zmluva, má Predávajúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Pri dohodnutom spôsobe platby Kúpnej ceny, resp. zálohy na Kúpnu cenu a Nákladov na odoslanie vopred, bude Tovar dodaný až po tom, čo je Kúpna cena, resp. záloha na Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie Kupujúcim v plnej výške zaplatené.

 

 1. Ak sa Kúpna cena a Náklady na odoslanie platia pri prevzatí Tovaru, je Kupujúci povinný uhradiť Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie v hotovosti alebo platobnou kartou (platí pre prípad, že dopravca je vybavený zariadením na prijímanie platieb platobnou kartou) dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu Tovaru pre Kupujúceho. Ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu a/alebo Náklady na odoslanie pri prevzatí Tovaru, môže Predávajúci alebo dopravca zabezpečujúci prepravu Tovaru pre Kupujúceho odmietnuť vydať Tovar Kupujúcemu a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V takomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Náklady na odoslanie vo výške dohodnutej v Kúpnej zmluve, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu Tovar nebol vydaný z dôvodu nezaplatenia Kúpnej ceny a/alebo Nákladov na odoslanie.

 

 1. Predávajúci môže pri predaji Tovaru ponúkať Tovar za nižšiu cenu než je cena, za ktorú sa Tovar bežne ponúka. Predávajúci môže ďalej ponúkať za nižšiu ako bežnú cenu iba Tovar určitých parametrov, veľkostí, farieb alebo úžitkových vlastností. Pri Tovare, na ktorý sa poskytuje zľava, je výslovne uvedená cena Tovaru pred zľavou a cena Tovaru po zľave. Predávajúci dodáva Tovar za nižšiu cenu iba do vypredania skladových zásob tohto Tovaru. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy vyjde najavo, že Tovar nemožno dodať za nižšiu cenu, lebo došlo k vypredaniu skladových zásob, je Predávajúci povinný túto skutočnosť Kupujúcemu oznámiť, pričom ak Kupujúci nemá záujem o dodanie Tovaru za bežnú cenu, majú Kupujúci aj Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 

 1. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, Kupujúci berie na vedome, že znáša všetky náklady za vrátenie Tovaru.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré Predávajúci od Kupujúceho na základe zmluvy prijal, prípadne znížené o adekvátnu sumu zodpovedajúcu opotrebeniu Tovaru.

 

 

Článok VII.

Používanie tovaru a jeho údržba

 1. Pokiaľ sa jedná o výber Tovaru, je nutné, aby zvolený druh a veľkosť Tovaru presne zodpovedali potrebám používateľa Tovaru. Kupujúci je povinný pred zakúpením Tovaru zohľadniť účel použitia, vyhotovenie, materiálové zloženie a spôsob údržby Tovaru. Iba Tovar dobre zvolený z veľkostného, sortimentového a funkčného hľadiska je predpokladom na naplnenie úžitkovej hodnoty a účelu použitia Tovaru.

 

 1. Ak je spôsob používania Tovaru uvedený slovne a/alebo symbolmi v návode a/alebo etikete na údržbu textilu, je Kupujúci povinný zoznámiť sa s týmto návodom skôr, ako začne Tovar používať a je povinný riadiť sa návodom a/alebo symbolmi pre ošetrovanie Tovaru.

 

 1. Po celý čas používania zakúpeného Tovaru je nutné venovať dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto Tovaru. Predovšetkým je nutné zvážiť všetky faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú plnú funkčnosť a životnosť Tovaru, ako napr.: používanie Tovaru na iný účel, aký je jeho použitiu daný, alebo nadmerná intenzita používania Tovaru.

 

 1. Vplyv prostredia a okolnosti používania, ktoré môžu znižovať životnosť Tovaru, pričom Predávajúci za tieto nemôže niesť zodpovednosť (napr. používanie nevhodných deodorantov, nadmerná potivosť, nadmerné trenie odevných súčastí v dôsledku telesných proporcií používateľa, kontakt Tovaru s predmetmi s ostrými hranami, ako sú hodinky, tašky, kľúče, ťažké predmety vo vreckách a pod.), rovnako ako nevhodne zvolená veľkosť Tovaru, nemôžu byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu. Takisto vada, ktorá vznikla neodbornou manipuláciou s Tovarom nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

 

 1. Ďalšou podmienkou nevyhnutnou na zachovanie dobrého stavu Tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nedostatočná alebo nesprávna údržba Tovaru môže skrátiť alebo úplne zničiť plnú funkčnosť a životnosť Tovaru. Životnosť Tovaru a odevných súčastí je ovplyvnená spôsobom ich používania a údržby. Pri údržbe Tovaru treba dodržiavať vhodné postupy v zhode so symbolmi uvedenými na vnútornej etikete Tovaru. Pri intenzívnom či nevhodnom používaní alebo nedostatočnej či nesprávnej údržbe nemusí životnosť Tovaru dosiahnuť záručnú dobu a môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu Tovaru bežným opotrebovaním (ako napr. častým nosením, praním, sušením alebo sortimentového žehlením).

 

 1. Za chybu Tovaru nemožno považovať zmenu (vlastnosti) Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia vonkajším vplyvom alebo iného nesprávneho zásahu Kupujúceho alebo tretej osoby.

 

 

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady, záruka, reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Tovaru, ak sa vyskytnú na Tovare pri prevzatí Tovaru, prípadne v záručnej dobe, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka ak je Kupujúci Podnikateľom, a podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa ak je Kupujúci Spotrebiteľom, a ďalej podľa pravidiel stanovených v Kúpnej zmluve.

 

 1. Kupujúci je povinný vykonať kontrolu Tovaru pri prevzatí Tovaru, a ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru.

 

 1. Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom:

 

 • Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar je pri prevzatí Kupujúcim v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Pod zhodou s Kúpnou zmluvou rozumieme, že Tovar má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Kúpnou zmluvou, opisované Predávajúcim alebo očakávané na základe uskutočňovanej reklamy, prípadne, má akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré sú pre vec takého druhu obvyklé. Ak Tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho Kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho a to buď výmenou Tovaru, alebo jeho opravou, prípadne aby Predávajúci poskytol Kupujúcemu primeranú zľavu z Kúpnej ceny. V prípade podstatného porušenia zmluvy má Kupujúci tiež právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru o rozpore s Kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s Kúpnou zmluvou sám spôsobil, prípadne aj ak sa jedná o vadu, ktorú Kupujúci musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy. Rozpor s Kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, sa považuje za rozpor jestvujúci už pri jeho prevzatí Kupujúcim, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

 

 • Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov, ak nie je Predávajúcim na Tovare alebo v záručnom liste uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy Kupujúci riadne Tovar prevzal. Plynutie záručnej doby sa zastaví od okamihu uplatnenia reklamácie do termínu, kedy bol Kupujúci povinný Tovar prevziať po vybavení reklamácie. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného Tovaru, začne záručná doba plynúť odznova, a to od prevzatia nového Tovaru. Pri výmene vadnej časti sa nová záručná doba vzťahuje iba na vymenenú súčasť Tovaru.

 

 • Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho nárok vyplývajúci zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru ( ďalej len „reklamácia“ ) podľa § 622 a 623 ObčZ.

 

 • 622 ObčZ., ak Tovar má vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 • 623 ObčZ., ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Také isté práva má Kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, no Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.

 

 • Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 • V prípade uplatnenia práva na odstránenie vady opravou Tovaru, má Kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobku.

 

 • Ak nebola reklamácia vybavená opravou Tovaru v lehote do 30 kalendárnych dní, po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo na výmenu Tovaru za nový alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké právo má Kupujúci, ak nemôže pre opätovné vyskytnutie sa odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád Tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, keď sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dva razy odstraňovaná, vyskytne opätovne. Väčším počtom vád trpí Tovar vtedy, keď v čase uplatnenia reklamácie má súčasne najmenej tri rôzne (z rôznych príčin vzniknuté) odstrániteľné vady.

 

 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je Podnikateľom:

 

 • Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Tovaru, teda zaväzuje sa, že Tovar bude počas trvania záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa dodania Tovaru.

 

 • V ostatnom upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, predovšetkým potom nároky Kupujúceho vyplývajúce z vád Tovaru, ustanovenie § 422 a nasl. ObchZ

 

 • Lehota 30 kalendárnych dní na vybavenie reklamácie sa považuje za primeranú dodatočnú lehotu na plnenie v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. ObchZ Kupujúci môže uplatniť nárok na zľavu z Kúpnej ceny alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy až po uplynutí tejto lehoty.

 

Článok IX.

Spoločné ustanovenia

 1. Reklamáciu možno uplatniť poštou na adrese: Dobronivská cesta 7878, 96001 Zvolen alebo na kontaktnom mieste uvedenom v článku I., bod 1. týchto VOP, t. j. v ktorejkoľvek značkovej predajni Predávajúceho v Slovenskej republike.

 

 1. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie spolu s pokračujúcim používaním Tovaru môže zapríčiniť zväčšenie vady, znehodnotenie Tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

 

 1. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a/alebo adresu elektronickej pošty, Tovar, dátum a miesto prevzatia Tovaru a označí reklamovanú vadu Tovaru. Kupujúci k reklamácii doloží doklad osvedčujúci dátum a miesto prevzatia Tovaru, prípadne záručný list, ak bol vystavený a samotný Tovar v kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Nedoložením dokladu osvedčujúceho dátum a miesto prevzatia Tovaru sa Kupujúci vystavuje riziku nepreukázania včasnosti reklamácie a oprávnenosti svojho nároku.

 

 1. Predávajúci potvrdí v písomnej forme uplatnenie práva Kupujúceho z vadného plnenia a to v okamihu, keď kupujúci uplatnil právo zo zodpovednosti za vady. Zároveň Predávajúci po vybavení reklamácie tiež vystaví potvrdenie o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadnej opravy a dobe reklamačného konania.

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie Tovaru, na zánik životnosti Tovaru v dôsledku nadmerného používania nad rámec predpokladaného použitia či účelovosti Tovaru, ako aj v dôsledku nevhodnej údržby a používania v rozpore so stanoveným účelom. Na vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z Kúpnej ceny, nemožno reklamáciu uplatniť.

 

 1. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností Tovaru, z neodborného používania Tovaru alebo nesprávnej manipulácie s Tovarom. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

 

 1. Po vybavení reklamácie je Predávajúci povinný Tovar odoslať Kupujúcemu na adresu uvedenú Kupujúcim v záväznej objednávke, alebo v prípade ak uvedie Kupujúci pri uplatnení reklamácie inú adresu, tak na takto uvedenú adresu, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak.

 

 1. Kupujúci je povinný po vybavení reklamácie Tovar od Predávajúceho prevziať. Ak je Kupujúci s prevzatím Tovaru v omeškaní, potom je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady súvisiace s uskladnením Tovaru, a to v paušálnej sume 5 EUR za každý deň omeškania. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Tovaru dlhšie ako šesť mesiacov odo dňa, kedy mu bolo vybavenie reklamácie oznámené, a ak nebolo možné Kupujúcemu vybavenie reklamácie oznámiť, potom odo dňa, kedy uplynula lehota na vybavenie reklamácie, je Predávajúci oprávnený a zmocnený v mene Kupujúceho zabezpečiť likvidáciu Tovaru.

 

 1. Ak Kupujúci, ktorý je v omeškaní s prevzatím Tovaru, požaduje jeho opätovné odoslanie, potom je Predávajúci povinný odoslať Tovar Kupujúcemu iba s podmienkou, že mu Kupujúci vopred uhradí všetky náklady súvisiace s týmto odoslaním.

 

 1. Informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií uvedené v týchto ustanoveniach platia primerane aj pre podané sťažnosti a podnety spotrebiteľov.

 

Článok X.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov – ak kupujúcim je Spotrebiteľ:

 

 • V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).

 

 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je:

 

 • Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na sekretariat@soi.sk alebo

 

 • iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

Článok XII.

Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

Predávajúci Mr. Jeans s.r.o., A. Hlinku 903/4, 962 12  Detva, IČO: 45 883 432, týmto informuje Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, o jeho práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy a o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva:

 1. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Tovar sa pre tento účel považuje za prevzatý okamihom, ak Kupujúci alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný Tovar, alebo ak sa:
 2. Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. Dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu,
 4. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 

 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Kupujúci , ktorý je Spotrebiteľom však nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bola dodávka Tovaru upraveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa alebo Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy Kupujúci oznámi Predávajúcemu písomne listom na adresu sídla Predávajúceho alebo na adresu kontaktného miesta alebo e-mailom na info@cramm.sk Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť Formulár, ktorý na tento účel poskytuje Predávajúci Kupujúcemu a je priložený k týmto obchodným podmienkam. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu. (urobiť odkaz na formulár)

 

 1. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť Predávajúcemu Tovar v stave, v akom ho prevzal, teda v pôvodnom obale, nepoužitý a nepoškodený spolu so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou a s dokladom o predaji. Vrátenie Tovaru zabezpečuje Kupujúci jeho odoslaním poštou na adresu: Dobronivská cesta 7878, 96001 Zvolen. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci môže Tovar taktiež odovzdať Predávajúcemu v ktoromkoľvek kontaktnom mieste uvedenom v článku I., bod 1. týchto VOP.

 

 1. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, bude znášať všetky náklady súvisiace s vrátením Tovaru Predávajúcemu a taktiež aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať zásielku na účet Predávajúceho.

 

 1. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku, Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Nákladov na odoslanie, a to rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe, teda na účet, z ktorého sa realizovala platba platobnou kartou, alebo poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ktorý je drahší ako ponúka Predávajúci. Predávajúci môže Kupujúcemu vrátiť Kúpnu cenu aj v hotovosti v prípade, že je Tovar vrátený jeho odovzdaním v prevádzke Predávajúceho. Predávajúci vráti Kupujúcemu platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu Kupujúci Tovar doručí, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Ak zákon neustanovuje inak, v prípade vrátenia poškodeného alebo nekompletného Tovaru alebo v prípade, ak má Predávajúci pohľadávky voči Kupujúcemu, bude vracaná Kúpna cena primerane znížená (zápočet sumy zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vracaného poškodeného alebo nekompletného Tovaru, resp. zápočet pohľadávky Predávajúceho).

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak z Kúpnej zmluvy, prípadne zo zákona, vyplýva jednej Zmluvnej strane povinnosť oznámiť určitú skutočnosť druhej Zmluvnej strane alebo ju o určitej skutočnosti informovať, a ak zmluva alebo zákon, pre tento úkon neurčuje písomnú formu, potom možno toto oznámenie alebo podať túto informáciu urobiť aj telefonicky alebo elektronicky správou, ktorá nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou známkou. Takéto oznámenie alebo takáto informácia sa považujú za doručené v okamihu, kedy dôjdu do sféry adresáta a adresát má objektívne možnosť sa s oznámením alebo informáciou oboznámiť. Poštová zásielka, doručovaná Kupujúcemu na adresu uvedenú Kupujúcim v záväznej objednávke, ak nebola doručená adresátovi, sa považuje za doručenú v desiaty deň odo dňa, kedy bola uložená na pošte, alebo v deň, kedy bolo jej prevzatie odmietnuté.

 

 1. Predávajúci zabezpečuje archiváciu znenia Kúpnej zmluvy vrátane týchto VOP, a to v elektronickej forme, v trvaní piatich rokov odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Na základe písomnej žiadosti Kupujúceho poskytne Predávajúci Kupujúcemu v rámci uvedenej lehoty znenie Kúpnej zmluvy vrátane týchto VOP.

 

 1. Tieto VOP obsahujú aj informácie Predávajúceho podľa zák. č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, určené Kupujúcemu ktorý je Spotrebiteľom, a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu).

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 22.02.2021 a platia do odvolania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.