Doprava zdarma od 99 €

Vrátenie tovaru zdarma do 30 dní

 1. Výklad pojmov
 • Prevádzkovateľom“ je obchodná spoločnosť  Jeans s.r.o., so sídlom A. Hlinku 903/4, 962 12  Detva, IČO: 45 883 432, DIČ: 2023121771, IČ DPH: SK2023121771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská  Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19092/S, zastúpená Mariánom Marcinekom – konateľom, e-mail: mmjeans@centrum.sk, telefónne číslo +421915966999;

 

 • Dotknutou osobou“ je osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, najmä návštevník webových stránok Prevádzkovateľa, zákazník Prevádzkovateľa alebo záujemca o zamestnanie u Prevádzkovateľa;

 

 • Internetovým obchodom“ sa rozumie obchod Prevádzkovateľa na stránkach www.cramm.sk

 

 • Nariadením“ je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, t. j. všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR);

 

 • Zákonom“ sa rozumie zákon č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania objednávok

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy založenej objednávkou, ktorú Dotknutá osoba uskutoční v Internetovom obchode Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, adresa, e-mailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.

 

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa, t. j. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokladov.

 

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať prepravu tovaru, webhostingové služby, správu týchto webových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa, ktorými sú: WebSupport s.r.o.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani  tretím osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely plnenia práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, najmä spracovanie, vybavenie a potvrdenie Objednávky, inkaso pohľadávok Kúpnej ceny a Nákladov na odoslanie Tovaru, na účely vybavenia reklamácií a sťažností Dotknutej osoby týkajúcich sa práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy. Právnym základom spracúvania je Kúpna zmluva medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely stanovené osobitnými predpismi, najmä v oblasti daní, účtovníctva, archivácie. Právnym základom spracúvania sú osobitné predpisy, najmä zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o archívoch a registratúrach. Tieto údaje Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely ochrany svojich práv v správnom, civilnom, príp. trestnom konaní. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Tieto údaje Prevádzkovateľ uchováva po dobu 5 rokov od dodania Tovaru Dotknutej osobe.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely predchádzania hackerským útokom. Právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to zaistenie informačnej bezpečnosti, zabránenie neoprávneným prístupom a ochrana pred hackerskými útokmi. Tieto údaje Prevádzkovateľ uchováva po celú dobu, po ktorú spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na iný účel na základe iného právneho základu.

 

Medzi spracúvané údaje patria osobné údaje v rozsahu údajov v objednávkovom formulári, dáta o objednávke a informácie o doprave, dodaní Tovaru a o platbe.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

Možnosť nákupu v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

 

Prevádzkovateľ týmto poučením plní svoju informačnú povinnosť voči Dotknutej osobe. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe, ktorý je pre tento účel dotknutou osobou, podľa Zákona.

 

Ak má Dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná o tejto skutočnosti Prevádzkovateľa informovať. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od Dotknutej osoby, ktoré sú potrebné pre účely uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy. Za správnosť, presnosť a pravdivosť údajov, ktoré Dotknutá osoba Prevádzkovateľovi poskytol je zodpovedná Dotknutá osoba.

 

Ak má Prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel, je povinný pred ďalším spracúvaním osobných údajov poskytnúť Dotknutej osobe informácie o inom účele, právnom základe a dobe uchovávania osobných údajov, a pre prípad, že zákon požaduje súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním, tak si tento súhlas je povinný vyžiadať od Dotknutej osoby. Osobným údajom sa rozumie údaj týkajúci sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, má Dotknutá osoba právo získať prístup k týmto osobným údajom a má právo požadovať informácie o účele spracúvania osobných údajov, informácie o rozsahu a kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe uchovania, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a informácie o prípadných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov. Dotknutá osoba má ďalej právo žiadať opravu alebo výmaz osobných údajov, ak nie sú presné, resp. ak pominul účel ich spracúvania.

 

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi. Toto právo by sa malo uplatniť v prípade, keď subjekt údajov poskytol osobné údaje na základe svojho súhlasu, alebo pokiaľ je spracovanie potrebné za účelom plnenia zmluvy. Prevádzkovateľ na základe žiadosti Dotknutej osoby poskytne Prevádzkovateľovi tieto údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane.

 

Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že je spracúvanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, je oprávnený požadovať obmedzenie spracúvania, vzniesť námietku, žiadať vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä potom požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jeho osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk)

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať:

 • adrese Prevádzkovateľa,
 • na telefónnom čísle 0905162811
 • na e-mailovej adrese mkc@centrum.sk

 

III. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zasielania informácií o jeho produktoch, službách, novinkách a akciách (ďalej ako „newsletter“), sú:

 • emailová adresa,
 • v prípade naplnenia predpokladu podľa nižšie uvedeného písm. b) aj vek a 
 • miesto bydliska Dotknutej osoby.

 

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je

 1. oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v propagácii svojho Tovaru po tom, čo Dotknutá osoba uskutoční nákup v Internetovom obchode Prevádzkovateľa, kedy k zasielaniu newslettera dochádza v súlade ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách. Dotknutá osoba má pritom možnosť zrušiť odber newslettera pri uskutočnení objednávky a následne kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa,
 2. súhlas Dotknutej osoby, ktorá nie je existujúcim zákazníkom Prevádzkovateľa, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

 

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok, správu CRM systémov Prevádzkovateľa, správu newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, s výnimkou segmentácie podľa veku a miesta bydliska, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

Newsletter nie je primárne určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely registrácie v Internetovom obchode

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Internetovom obchode, v získaní možnosti spravovať objednávky v on-line prostredí, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov a v získaní možnosti sledovať históriu nákupov, sú:

 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • e-mail a 
 • telefonický kontakt Dotknutej osoby.

 

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

 

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou vyššie uvedených Sprostredkovateľov.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

Možnosť registrácie v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

 

 1. Používanie súborov cookies

Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

Cookies sú malé súbory, ktoré do počítača, mobilu alebo tabletu Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré táto Dotknutá osoba navštevuje. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok.

 

Ako súbory cookies používa Prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ používa súbory cookies za účelom zabezpečenia riadnej funkčnosti týchto webových stránok (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto webových stránok a ďalej súbory cookies na účely zobrazovania reklamy – v tom taktiež spočíva právny záujem Prevádzkovateľa týchto stránok, ktorý je právnym základom spracúvania cookies. Dáta, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súborov cookies, sú anonymné a nie sú spájané so žiadnou konkrétnou osobou.

 

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Súbory cookies si môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponukách ako sú: Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií týchto webových stránok nebude možné.

 

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.

 

 1. Používanie IP adresy a iných nástrojov

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené nástroje tretích strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies a ktoré

 • Prevádzkovateľ použije za účelom oslovenia Dotknutej osoby s ponukou jeho produktov a služieb po tom, čo Dotknutá osoba opustí tieto webové stránky, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v predaji produktov a služieb, o ktoré Dotknutá osoba prejavila záujem pri návšteve jeho webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napr. Facebook plugin, ktorý Dotknutú osobu spojí s jej profilom na sociálnej sieti Facebook, pričom bližšie informácie o jeho používaní sú uvedené na stránkach: https://www.facebook.com/about/privacy/;
 • Prevádzkovateľ použije za účelom merania návštevnosti a používania jeho webových stránok, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní týchto webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania týchto webových stránok, pričom bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach: https://policies.google.com/privacy.

 

Väčšina údajov, ktoré Prevádzkovateľ získava za pomoci vyššie uvedených nástrojov, sú úplne anonymné (napr. tzv. maskované IP adresy). Napriek tomu však Prevádzkovateľ pripomína, že Dotknutá osoba môže uplatňovať práva popísané v čl. II. týchto zásad.